නිට්ටඹුව නගරයට ආසන්නව නිවසක් සමඟ ඉඩම

නිට්ටඹුව නගරයට ආසන්නව නිවසක් සමඟ ඉඩම

Post by ashan isuru 2017-06-19 12:06:14නිට්ටඹුව නගරයට ආසන්නව නුවර - කොළඹ පාරේ කොන්ගස්දේනිය නාපාගොඩ පන්සල පාරේ මහගෙදරවත්ත වෙන්දේසිවත්තේ පර්. 10 ක ඉඩම සමඟ නිවසක් විකිණීමට ඇත . දුරකථන අංක 0788537314 ඉසුරු / 0771725156 පද්මිණී ( අතරමැදියන් අනවශ්‍යයි )


Send message to seller

Rs. Negotiable

078XXXXXXX
Click to show phone number

   Reply by emails


Seller:

ashan isuru

Location:
Gampaha,Nittambuwa


REPORT AD

You might also like...

X

Is there something wrong with this ad?

We're constantly working hard to assure that our ads meet high standards and we are very grateful for any kind of feedback from our users.

Do you have something to sell?

Post your ad for free on sellit.lk

Post Your Ads