සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

රැකියා සහ සේවා

රැකියා සහ සේවා ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Data Entry Operators

50 Vacancy ONLY # This is a part time job. # You can earn 15,000/=; a salary from the first month & you can go more than it. # You are not need to work on every Sundays & ...

2017-11-18 19:38:42

රු.

Part time jobs

50 Vacancy ONLY # This is a part time job. # You can earn 15,000/=; a salary from the first month & you can go more than it. # You are not need to work on every Sundays & Poya d ...

2017-11-18 19:42:07

රු.

CHARMED IN HOROSCOPE

CHARMED Rs.20000/= , HOROSCOPE Rs.500 ,RUWAN PRADEEP KULATHUNGA, "PRADEEPWILA,NO.72/6,ALASWATTA,KIRIMETMULLA,TELIJJWILLA ...

2017-11-18 19:41:34

රු.

need a nanny

a mid aged nanny wanted to look after a 1 & half year old child. need to stay overnight, very less work load to do. leave,liberty, food,medicine facilities & a single room to sta ...

2017-11-18 19:38:20

රු.

Data Entry Operators

50 Vacancy ONLY # This is a part time job. # You can earn 15,000/=; a salary from the first month & you can go more than it. # You are not need to work on every Sundays & ...

2017-11-18 19:21:40

රු.

preschool teaching-kandy

POSITION : Pre School Teachers ======================= # REQUIREMENTS : Should be female below 30 years of age. Should have G.C.E. A/ ...

2017-11-18 19:19:15

රු.

OFFICE CLERK (male/female) kandy

We seek to recruit dynamic & self motivated individuals to be appointed as Accounts Clerk for Kandy Office. Applicants should Applicants should be fe ...

2017-11-18 18:39:40

රු.

Part time jobs

50 Vacancy ONLY # This is a part time job. # You can earn 15,000/=; a salary from the first month & you can go more than it. # You are not need to work on every Sundays & Poya d ...

2017-11-18 18:36:03

රු.

DAINTEE MANU FACTORY IN RATHMALANA

DAINTEE PACKING HELPER SALARY Rs.15000/= NIC COPY, AGE:18-45SEX: MALE/ FEMALE CIRTH CIRTIFICATE COPY NAWATHEN NOMILE FOOD NO FREE , RUWAN PRADEEP KULATHUNGA,"PRADEEPWILA",NO.72/6 ...

2017-11-17 04:32:50

රු.

Data Entry Operators

50 Vacancy ONLY # This is a part time job. # You can earn 15,000/=; a salary from the first month & you can go more than it. # You are not need to work on every Sundays & ...

2017-11-17 04:22:31

රු.

Part time jobs

50 Vacancy ONLY # This is a part time job. # You can earn 15,000/=; a salary from the first month & you can go more than it. # You are not need to work on every Sundays & Poya d ...

2017-11-17 03:03:20

රු.

Hardware Field Engineer / Technician

Skills Required - Ability To Troubleshoot & repair Laptop & PCs - Software Troubleshoot & installation - Good Knowledge on Computer Hardware Personal Profile - Male Candida ...

2017-11-17 01:18:42

සංශෝදිත මිළ

Web Site Designing Company In Sri Lanka

Make Your Business or Personal Web site Today Work with Deftfino Designs today to help you grow your business..We are experiance web designers and certified Digital Marketing part ...

2017-11-17 01:17:45

රු.

MALIBAN PACKING SUPERVISOR IN RATH MALANA

MALIBAN PACKING SUPERVISOR AGE:18-55 ROOM FREES FOOD NO FREES NIC COPY , CIRTIFICATE COPY GS CORRECTOR ADMISSION Rs.2000/= DEPOSITOR RUWAN PRADEEP KULATHUNGA COOMMERCIAL BANK ...

2017-11-17 01:18:16

රු.

ACCOUNT IN COLOMBO

ACCOUNT EXECUTIVE O/L A/L ASIA LEISURE PVT LTD AGE 18-35 MALE / FEMALE ...

2017-11-17 01:16:06

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න