සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

රැකියා සහ සේවා

රැකියා සහ සේවා ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Data Entry Ad Posting & Form Filling Job

Data Entry Ad Posting & Form Filling Job ඔබේ දැනුම, උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු ව ...

2017-09-21 04:48:10

රු.

Ad posting & Form Filling job

Ad posting & Form Filling job We have part time job package. you can work at your free time on our web site. This is not an E-money training. First month salary - Rs.33000 A ...

2017-09-21 04:47:44

රු.

Ad posting & form filling

We have part time Ad posting & form filling job.you can work at your free time on some web sites & facebook. This is not an E-money training. First month salary Rs.33000 After e ...

2017-09-21 04:47:35

රු.

Ad posting & Form Filling job

Ad posting & Form Filling job We have part time job package. you can work at your free time on our web site. This is not an E-money training. First month salary - Rs.33000 A ...

2017-09-21 04:47:27

රු.

Data Entry Ad Posting & Form Filling Job

Data Entry Ad Posting & Form Filling Job ඔබේ දැනුම, උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු ව ...

2017-09-21 04:47:07

රු.

PART TIME JOBS

Data Entry Ad Posting & Form Filling Job ඔබේ දැනුම, උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු ව ...

2017-09-21 04:46:57

රු.

PART TIME JOBS

Data Entry Ad Posting & Form Filling Job ඔබේ දැනුම, උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු ව ...

2017-09-21 04:46:07

රු.

PART TIME JOBS

Data Entry Ad Posting & Form Filling Job ඔබේ දැනුම, උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු ව ...

2017-09-21 04:45:56

රු.

PART TIME JOBS

Data Entry Ad Posting & Form Filling Job ඔබේ දැනුම, උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු ව ...

2017-09-21 04:44:58

රු.

ADS POST & DATA ENTRY

ඔබේ දැනුම, උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු වන හැකියාවට රැකියා ...

2017-09-21 04:44:33

රු.

SALES EXECUTIVES

Ad posting & Form Filling job We have part time job package. you can work at your free time on our web site. This is not an E-money training. First month salary - Rs.33000 Aft ...

2017-09-21 04:44:05

රු.

Data Entry Operator

We have part time job package. you can work at your free time on our web site. This is not an E-money training. First month salary - Rs.33000 After every month salary - more ...

2017-09-21 04:43:15

රු.

Data entry & ad posting

Ad posting & Form Filling job ( Facebook ) We have part time job package. you can work at your free time on our web site. This is not an E-money training. First month salar ...

2017-09-21 04:42:54

රු.

DATA ENTRY AND FORM FILLING OPERATOR

Ad posting & Form Filling job We have part time job package. you can work at your free time on our web site. This is not an E-money training. First month salary - Rs.33000 A ...

2017-09-20 22:26:30

සංශෝදිත මිළ

data entry operator

Data Entry Ad Posting & Form Filling Job ඔබේ දැනුම, උනන්දුව හා කැපවීම මත දිනෙන් දින දියුණු වන ...

2017-09-20 21:37:35

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න