සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

නිවාස හා පෞද්ගලික අයිතම

නිවාස හා පෞද්ගලික අයිතම ගැන ශ්‍රී ලංකාව

L shape Sofa

L shape Sofa from Glint Furniture. * Brand New * Structure waranty for 10 years. * Stock clearance sale * Steel legs. * 8ft x 6ft Please contact us on 0766644556 ...

2017-09-20 21:36:50

රු.

DENTAL CHAIR

1. THIS IS USED DENTAL CHAIR. 2. SUITABLE FOR STUDENTS OR BEGINNERS 3. REQUIRED SOME MINOR REPAIRS. 4. GIVEN TO THE HIGHEST PRICE. 5. QUICK SALE. ...

2017-09-19 11:14:04

රු.

Lycra fabric for tshirts

1200 kg lycra fabric lot 600 per kg 60" and 72" width. 1200 kg lycra fabric lot 600 per kg 60" and 72" width. 1200 kg lycra fabric lot 600 per kg 60" and 72" width. ...

2017-09-19 11:34:25

රු.

Burutha new setty set for sale.

New Burutha setty set for sale. very durable . heavy. Children can use . ...

2017-09-19 11:14:20

රු.

New Beautiful Sarees and cloths for sale.

Imported Sarees, truses ,Skirts, for sale . Very cheap.pries. ...

2017-09-19 11:14:32

රු.

New durable Pots for sale.

Brand new Chenach chatty for sale. very heavy and durable.Good for collect water . ...

2017-09-19 11:10:36

රු.

Elecrical Oven for sale.

New Electrical oven for sale. Can Bake, BBQ and Roast etc. ...

2017-09-19 11:33:15

රු.

Haier Deep Freezer

Haier Deep Freezer for sale. first owner. used only for 8 months only for household use. ...

2017-09-19 11:12:39

රු.

Pantry cupboard doors available

Seven pantry cupboard doors out og mahogany 30 inches by 17 and half,each Rs 4000 ...

2017-09-19 11:10:18

රු.

Last supper carved on wood

Last supper carved on wood 2 feet 4 inches long ...

2017-09-19 10:18:35

රු.

Stainless steel 6 feet long table from Australia

Six feet long stainless steel table from Australia ...

2017-09-19 11:13:15

රු.

Jumbo 1988 mask from kenya

Mask from kenya ...

2017-09-19 11:08:56

රු.

Antique chair set solid teak

Solid teak,antique chair set ...

2017-09-19 10:18:02

රු.

Pantry cupboard doors solid mahogany

Rs 4000 per door seven doors available ...

2017-09-19 06:50:12

රු.

Watina kerakena putuwak wikineemata

Watina kerakena putuwak adu milata wikineemata.office ekakata uwada bawitha kala heka ...

2017-09-18 22:04:24

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න