සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

නිවාස හා පෞද්ගලික අයිතම

නිවාස හා පෞද්ගලික අයිතම ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Used beds (3 months used)

three months use beds. immediate sale. 2 single beds 1 double bed ...

2017-07-22 10:44:59

රු.

Tiens Health Mattress (Double)

Based on the Chinese Traditional Medicine and theory of main and collateral channels, Tiens Health Mattress includes 108 and 156 Energy Stars for the single and double versions, re ...

2017-07-21 12:19:44

රු.

TIENS Energy Bracelet

Ti-energy bracelet contains a highly efficient magnet with natural energy, whose magnetic field can regulate and balance negative and positive ions in the human body, and thus achi ...

2017-07-21 12:19:25

රු.

Fruit & Vegetable Cleaner

Tiens Dicho Fruit and Vegetable Cleaner Germicide of the Nature, Guarantee of the Healthy Life Tiens Dicho Fruit and Vegetable Cleaner effectively removes toxicants like pesticid ...

2017-07-21 12:17:53

රු.

TIENS Hyper-H Health Cup TIENS Source of Health Hyper-H Health Cup

Hydrogen-rich water produced by TIENS Source of Health Hyper-H Health Cup can: cleanses the body and the skin from the toxins as a strong antioxidant, it can help to protect ce ...

2017-07-21 12:17:42

රු.

Brand New Re-usable Diapers from Aus

We have excess stocks of great quality eco-friendly re-usable bamboo and cotton diapers directly brought over from Australia. We have 2 brands available: Hippybottomus and Bam ...

2017-07-21 12:15:28

රු.

used Air Conditioner for sale

Air Conditioner - Inverter Split Type 18000 BTU Rs. 110,000/- (2 unit) Features & Specifications Cooling Capacity : 18000 BTU Cooling Input (W) : 1550(530~2040) Heating ...

2017-07-21 12:08:09

රු.

Grass Cuter

Brand new 6 month Warranty ...

2017-07-20 09:09:42

රු.

Rexel Giant Stapler

Rexel- Giant Stapler with 02 boxes (100 staple pins) ...

2017-07-19 11:10:54

රු.

Black & Dekker Blower

Black & Dekker Blower 600W ...

2017-07-19 11:10:28

රු.

Teddy Bear

18inches Teddy Bear ...

2017-07-19 11:10:07

රු.

ARPICO Flexifoam Spring Mattress

72 x 36 x 7 - 10,565 72 x 48 x 7 - 14,074 72 x 60 x 7 - 17,923 72 x 72 x 7 - 21,262 75 x 60 x 7 - 18,549 75 x 72 x 7 - 22,162 78 x 60 x 7 - 19,428 78 x 72 x 7 - 23,963 ...

2017-07-19 10:28:06

සංශෝදිත මිළ

Office tables

office Table's are available.amazing prices ...

2017-07-19 10:18:14

රු.

Display cupboard

Superb water based finished burma teak display cupboard immediate sale, ...

2017-07-19 10:17:31

රු.

MINI WATER PUMPS ( 12VDC OR 230VAC )

WE HAVE WATER PUMPS FOR SALE 1. PRICE FROM 500/= TO 5000/= 2. CAN BE USE FOR ------ WATER FALLS,CAR WASH, AGRICULTURE , PONDS 3. CAN BE USE FOR SOLAR PANELS 4. CAN BE USE FOR ...

2017-07-18 12:25:45

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න