සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය ගැන ශ්‍රී ලංකාව

O/L english Literature classes

Classes will be offered for O/L english literature (local and cambridge) in Moratuwa by a lady teacher from a reputed international school in Dehiwala. Classes are also offered fo ...

2017-03-30 11:06:08

රු.

Music & Guitar Classes

YOU TUBE LINK AS FOLLOWS https://www.youtube.com/channel/UCAIt7xE3CeUTfTlzMy1rdXQ To make your own passion in playing Guitar & Keyboard SOUNDROOM Studios will be the most suita ...

2017-03-30 04:20:41

රු.

DFC IN MANAGEMENT AND TRAINING

Earn 4 Certificates in One Program 4 Months Duration Lowest in the Market Easy Payment Plans SPECIAL DISCOUNT OF 50% FOR AFTER O/L STUDENTS Hurry Up Call us on 0 ...

2017-03-30 04:16:34

සංශෝදිත මිළ

Computer Classes

Cambridge OL/AL Computer Science Edexcel ICT OL/AL Please contact me on 0715-899112/0771559100 ...

2017-03-29 04:52:43

රු.

AIRLINE DIPLOMA

AIRLINE DIPLOMA LKR 30000 AIRLINE CABIN CREW LKR 30000 ...

2017-03-28 12:06:50

රු.

Jagath Denagama phamacy education

pls call for more details 0718045801 ...

2017-03-28 05:47:10

සංශෝදිත මිළ

ICT Classes - Home Visited

Cambridge Computer Science OL Cambridge Computer Science AL Edexcel ICT OL Computer Science Edexcel ICT OL New Syllabus IAL ICT AL - New Syllabus Please contact me for deta ...

2017-03-28 05:40:38

රු.

Spoken English for Adults

Spoken English for school leavers and adults ages 18 to 40. FEMALES ONLY and males after consideration. A class of maximum 7 students to provide individual attention to your specif ...

2017-03-28 05:40:03

රු.

Short Revision Classes for 2017 A/L

Revision Classes for 2017 A/L .Contact 0778768304 ...

2017-03-28 05:37:24

සංශෝදිත මිළ

Accounting Classes for O/L and A/L

O/L and A/L Accounting Group & Individual Classes (Sinhala Medium). Theory & Revision Classes Conducted by well Experienced, Bsc Degree Holder. Colombo area, (Kalubowila,Dehiwala,P ...

2017-03-27 06:40:40

සංශෝදිත මිළ

Accounting For O/L and A/L Students

We are providing Tuition Classes for O/L and A/L students who are going to sit examination in 2017, 2018 & 2019. more information ...........contact 0778768304 ...

2017-03-27 06:36:31

සංශෝදිත මිළ

Physics 2018/ 19 ( sinhala medium )

Retired teacher with 20 Years experience . Individuals and group classes. ...

2017-03-26 11:50:17

සංශෝදිත මිළ

Project Help

We help to finish your project within 10 days(All Computer and Electronics ) BSC/MSC ...

2017-03-26 01:36:36

රු.

Computer Kids

Looking for ways to give your child an edge for the future? Turn to Learn ICT foundation for our innovative after-school computer programs, known as Computer Kids. Computer K ...

2017-03-25 07:16:55

රු.

TELESCOPE

Mirror telescope (concave mirror) 900magnification with tripod and tray with different eye pieces for zoom zoom, filters for sun and moon *DONT LOOK DIRECTLY TO THE SUN USING THE ...

2017-03-25 06:55:08

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න