සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Science For grade 9 and English for ladies and any school student

A lady teacher who teaches in a reputed semi government school is conducting. Science for grade 9 students English for any as mentioned on the heading BSc, MSc, English Dip ...

2017-07-21 12:17:19

රු.

A/L,AS and O/L

Cambridge A/L,AS and O/L Accounting(9706) Economics(9708) Business(9609) ...

2017-07-21 09:14:43

රු.

Mathematics grade 11 or revision

I am university student ...

2017-07-19 10:27:22

රු.

tuition in organ music for kids

tuition for kids in organ music..4 months course..learn to play with both hands.all in practical from the biginning.only for above of 6 years of age..visit.www.jayarutharanga.com ...

2017-07-19 10:17:03

සංශෝදිත මිළ

Cambridge & Edexcel Mathematics Classes

Cambridge, Edexcel, and Local Mathematics Classes for Grade 6 - O/L conducted in English Medium. Tutorials will be issues topically. Questions will be practices and will prepare th ...

2017-07-18 12:25:26

රු.

Professional Laptop Repairing course

Professional Laptop Repairing course Basic Electronic With SMD Technology. Logic Gate & Function BGA And chip Level repairing reading Schematic & wire diagram Please ca ...

2017-07-14 22:34:00

රු.

Chemistry Class

රසායන විද්‍යාව කන්ඩායම් පංති නිවසට පැමින ඉගැන්වීම උත්තර පත පරීක්ෂ ...

2017-07-14 22:20:21

රු.

Maths & Science

I can teaching individually Maths, Science and Drama theatre (my sister - drama teacher in mahamaya balika, nugegoda) to garde 6 - 11. Home visited to kottawa malapalla maharagama ...

2017-07-14 22:16:29

රු.

Accounting for Banking Accounting

Accounting for Banking examination CBF,DBF&IABF sinhala medium Individual and Group Clases Meththa High education Center,Piliyanda Home visiting around Piliyandala . Lecher by ...

2017-07-13 12:30:03

රු.

Driving Classes

Car/Bike Driving Class in Kollonnawa Car Rs 5000/= (15 Classes) or Rs 500/= per Half an hour. Bike Rs 2500/= (10 Classes) or Rs 350/= per Half an hour. Special Reference for ...

2017-07-13 12:28:10

රු.

Extra support classes(Tution) for mathematics (English medium and Sinhala)

mathematics (English medium and Sinhala) Grade 6 to 11, Group of 4 to 6 of individual ...

2017-07-13 06:08:56

සංශෝදිත මිළ

Tuition in music organ for kids only

learn to play with both hands in 4 months..all in practical from the biginning..only above ages of 6 ..new song for each day..visit www.jayarutharang.weebly.com ...

2017-07-10 04:48:01

රු.

Cambridge & Edexcel Computer class

Edexcel IGCSE ICT O Level Edexcel IAL-Applied ICT (A Level) AS & A2 Cambridge computer science 9608 A Level Cambridge computer science 2210 O Level Sri Lankan GCE O Level I ...

2017-07-09 12:57:06

රු.

edexcel O/L text books

English A and B Mathematics B Physics Biology Chemistry English literature ICT 1200 each ...

2017-07-09 12:55:16

රු.

Assignment Writing Colombo

How Assignment Writing Service Helps Students? Writing assignment is the primary aim of any writing service. The reasons that lead the assignment writing service to do so are: ...

2017-07-09 06:37:09

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න