සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Assignment writers

We complete your assignments and project reports, on time with no plagiarism. Confidentiality guaranteed. Talk to us and find out we can be of assistance. Manoj- 0777315963 ...

2017-05-23 11:46:45

රු.

Learn Graphic Designing at your Home or Office

Individual or Small Group Classes Arrange your convenient time to visit your home or office ...

2017-05-22 11:50:00

සංශෝදිත මිළ

Information Technology Practical Classes

Im a experience IT Graduate and 15 years experience in Government IT Service. Conducting ICT Classes for 1. SLIIT,NSBM .. for Software Engineering,DBMS with Java ,C++,Networking ...

2017-05-22 12:00:50

රු.

English Medium Tuition

Chemistry & Biology Edexcel & Cambridge syllabus Advanced level (IAL, A2) As level I GCSE O Level Local Syllabus A/L Theory 2018/2019 O level 2018/2019 Science ...

2017-05-22 12:06:49

රු.

edexcel O/L text books and past papers

Mathematics B-2000 English A and B-2000 Physics -2000 Chemistry -2000 Biology -2000 English literature -2000 Ict(computer )-2000 Ict revision guide -1000 PAST PAPERS ARE AL ...

2017-05-21 23:33:16

රු.

O/l commerce class

Graduated professionals conduct both group class ...

2017-05-21 08:39:34

රු.

සංශෝදිත මිළ

Maths Classes (Grade 6-11) -Sinhala Medium

Mathematics classes are conducted by student in University of Sri Jayawardenapura. Classes will be conducted in sinhala medium. Individual classes or small group classes. Home v ...

2017-05-21 00:10:19

රු.

Spoken English for kids and adults

English courses from Mortimer English Club introduce students to the pure joy of learning. More than 300 language schools worldwide testify to the success of our language courses f ...

2017-05-19 10:48:28

රු.

tuition in organ music for kids

organ music course for kids above 6 years... Lean from a qualified music teacher...Learn to play with both hands.All in practical from the beginning ...New song for each week....v ...

2017-05-19 11:03:41

රු.

O/L Mathematics

Home visit individual tutoring of Mathematics for grade 10 & 11 students. Only for Sinhala Medium. Mock Examinations, Revision, Past Paper Discussion. Areas: Nugegoda, Kirulapon ...

2017-05-19 22:19:31

රු.

English and IT Tuition from grades 1 to 6

An Undergraduate is available to teach English and IT subjects in an Institute to do weekend classes from grades 1 to 6. Able to conduct group classes or private lessons. Areas aro ...

2017-05-19 22:17:43

සංශෝදිත මිළ

Chemistry & Physics

B. Sc. Graduate Government Teacher Home Visit Individual Class Rs. 20000 per Head Group Class Rs. 5000 per Head ...

2017-05-18 10:50:58

රු.

Tuition Classes

Science classes for grade 6,7,8,9,10 local sinhala medium students conducted by well qualified Colombo national school teacher. 0715708573 ...

2017-05-18 10:46:56

රු.

tuition in organ music

learn to play with both hands in four months..leran to change chords from left hand its so easy..all in practicle from the beginning.. ...

2017-05-16 21:55:42

සංශෝදිත මිළ

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න