සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Chemistry classes

A/l 2018,2019 Chemistry Anuradapura, Thalawa, Rambawa, Paper marking Teacher in chemistry Home Visiting ...

2017-01-23 02:02:52

රු.

SPOKEN ENGLISH - FUN, EASY & QUICK WAY TO LEARN - HOME VISIT

Spoken English for young and adults ; individuals or groups. Can visit your place during weekdays. Completely a different teaching pattern, anyone can learn both spoken and written ...

2017-01-23 02:14:01

රු.

Computer Classes

Please refer to Posters on the ad ...

2017-01-19 04:31:47

රු.

Experienced Science and Health teacher

Experienced Science and Health local syllabus lady teacher to give private (Rs. 1500) or group (Rs. 750) classes in English or Sinhala medium. Classes for children from grades 6 to ...

2017-01-17 07:42:23

රු.

Support on your assignments

WE PROVIDE ASSISTANCE AND GUIDANCE ON YOUR ACADEMIC AND PROFESSIONAL ASSIGNMENTS AND RESEARCHES ...

2017-01-17 00:15:36

සංශෝදිත මිළ

tuition class 2 years to grade 2

Your Description tuition class for 2 years to grade 2. call for details 756 - 680 - 780 Rs 1500 for month ...

2017-01-16 00:14:28

රු.

A/L Accounting Classes

A/L Accounting Group & Individual Classes (Sinhala Medium). Theory & Revision Classes Rs. 6000/= Per Month Conducted by Experienced, CBA Member & B.B Mgt Accountancy (special) ...

2017-01-10 05:26:36

රු.

Spoken english classes(practical)

Individual classes, Any age group, Convienient dates snd times, 4 classes a month, Admission fee Rs.500/- Monthly fee Rs,2000/- ...

2017-01-06 06:06:09

සංශෝදිත මිළ

Spoken English - Learn, Practice and speak

Any age Limit is accepted 4 days a month (each class 2 hrs) Monthly Fees Rs. 2000 Admission Rs. 500 Convenient Times (can change anytime) All 7 days are available Individual ...

2017-01-06 01:37:26

රු.

6 සිට 11 දක්වා ගණිතය

6 සිට 11 දක්වා ගණිතය වසර 15 ක අත්දැකීම් තුලින් පුතිළුල සහතික කර ඇත ...

2017-01-02 02:52:33

රු.

O/L Business & Accuntancy Studies

Qualifications - B com (special) Degree University of Japura Group class and individual Grade 10 & 11 (sinhala medium) commence on January 2017 Covering areas Gampaha, Kadaw ...

2016-12-30 05:07:20

රු.

CCNA Video Mentor

CCNA Video Mentor Second Edition More than 4 hours of vishual presentation for CCNA 640-802 Exam. ...

2017-01-02 02:55:22

රු.

CCNA IOS Commands

CCNA IOS Commands Servival Guide by Todd Lammle ...

2017-01-02 02:55:19

රු.

CCNA Study Guide Exam 640-802

Cisco Certified Network Associate Study Guide - Sixth Editioin for Exam 640-802. Author : Todd Lammle ...

2017-01-02 02:55:06

රු.

CCNA Official Exam Certification Library

CCNA Official Exam Certification Library Third Edition ICND-1 640-822, ICND-2 640-816, and CCNA 640-802 Author: Wendell Odom ...

2017-01-02 02:55:00

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න