පලකරන්න

පලකිරීමේ රීති

  • එකම දැන්විම එක්වරකට වඩා පළ කිරිමෙන් හා පැය 48 ඇතුලත නැවත පලකිරිමක් සිදු නොකරන්න..

  • අනුපිටපත් වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රතිෂේප කරනු ලැබේ.

  • ඔබගේ පලකිරිම නිවැරදි ප්‍රවර්ගයේ ඇත්දැයි සහතිකවන්න.

  • වලංගු නොවන ඡායාරූප ඉවත් කරනු ලැබේ.

  • පැකේජ ගණුදෙණු පල කරනවා විනා විවධ අංග වලින් දැන්වීම් පල කිරිමෙන් වළකින්න.

    ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය හෝ දුරකතන අංකය මාතෘකාවට හෝ විස්තරයට ඇතුලත් කිරීමෙන් වළකින්න.

  • අපගේ පළකිරිමේ නිතියන් බැලිමට මෙතැන ඔබන්න. මෙතැන ඔබන්න.


Add your Post here

රු.
.00
සංශෝදිත මිල
...
ඡායා රෑප ඇතුලත් කරන්නවෙනස් කරන්න X
...
ඡායා රෑප ඇතුලත් කරන්නවෙනස් කරන්න X
...
ඡායා රෑප ඇතුලත් කරන්නවෙනස් කරන්න X
...
ඡායා රෑප ඇතුලත් කරන්නවෙනස් කරන්න X
...
ඡායා රෑප ඇතුලත් කරන්නවෙනස් කරන්න X

ඔබ ගැන

රහස් වචනය ඇතුල් කරන්න.

එකම දැන්විම එක්වරකට වඩා පළ කිරිමෙන් හා පැය 48 ඇතුලත නැවත පලකිරිමක් සිදු නොකරන්න.

අනුපිටපත් වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රතිෂේප කරනු ලැබේ.
ඔබගේ පලකිරිම නිවැරදි ප්‍රවර්ගයේ ඇත්දැයි සහතිකවන්න.
වලංගු නොවන ඡායාරූප ඉවත් කරනු ලැබේ.
පැකේජ ගණුදෙණු පල කරනවා විනා විවධ අංග වලින් දැන්වීම් පල කිරිමෙන් වළකින්න.
ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය හෝ දුරකතන අංකය මාතෘකාවට හෝ විස්තරයට ඇතුලත් කිරීමෙන් වළකින්න.
අපගේ පළකිරිමේ නිතියන් බැලිමට මෙතැන ඔබන්න. මෙතැන ඔබන්න.
.ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න