Korean language learning

Korean language learning

Post by gsm technologies 2017-11-24 02:46:10Korean language learning යනඑන මගතොට භාවිතයට SMS මගින්. Korean කතා කිරීමට නම් Korean නව වචන වාක්‍යය නිරාන්තරයෙන් කියවා පුහුණුව ලැබිය යුතුය ඔබේ Dialog, Airtel, Hutch, Mobitel ජංගම දුරකථනයට ගෙන්වා ගන්න. Reg English ලෙස ටයිප් කර 77177 ට SMS කරන්න. per sms 2.50/= +tax mobitel per day 2./+=tax


Send message to seller

Rs. Negotiable

077XXXXXXX
Click to show phone number

   Reply by emails


Seller:

gsm technologies

Location:
Colombo,Colombo


REPORT AD

You might also like...

X

Is there something wrong with this ad?

We're constantly working hard to assure that our ads meet high standards and we are very grateful for any kind of feedback from our users.

Do you have something to sell?

Post your ad for free on sellit.lk

Post Your Ads