අමතර ඉගැන්වීම්

අමතර ඉගැන්වීම්

Post by Ananda weerasekara 2017-06-18 05:27:54කොළබ ප්‍රසිද්ධ පාසලක සේවය කරන අවුරුදු 27 සේවා පළපුරුද්දක් ඇති අ.පො.ස.උසස් පෙළ හා සාමාන්‍ය පෙළ පිළිතුරු පත් පරීක්ෂක වාණිජවේදී උපාධිධාරී ගුරුවරයෙකු අ.පො.ස.උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය හා අ.පො.ස.සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරන අධ්‍යයනය තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති මෙහෙයවයි.කොළබ හා ඒ අවට විශේෂයි.විමසන්න.


Send message to seller

Rs. Negotiable

077XXXXXXX
Click to show phone number

   Reply by emails


Seller:

Ananda weerasekara

Location:
Colombo,Nugegoda


REPORT AD

You might also like...

X

Is there something wrong with this ad?

We're constantly working hard to assure that our ads meet high standards and we are very grateful for any kind of feedback from our users.

Do you have something to sell?

Post your ad for free on sellit.lk

Post Your Ads