ගනේමුල්ලෙන් වටිනා ඉඩමක් - අඩුවට

ගනේමුල්ලෙන් වටිනා ඉඩමක් - අඩුවට

Post by ශාන්ත 2017-10-12 13:58:23නිරවුල්ව ඔප්පු හොද වටපිටාව තෙකලා විදුලිය පහසු ජලය ප්‍රදාන Bus පාරට 5 min දුර ගනෙමුල්ල Town එකට 5Min දුර දු.ක 0771550748


Send message to seller

Rs.

077XXXXXXX
Click to show phone number

   Reply by emails


Seller:

ශාන්ත

Location:
Gampaha,Ganemulla


REPORT AD

You might also like...

X

Is there something wrong with this ad?

We're constantly working hard to assure that our ads meet high standards and we are very grateful for any kind of feedback from our users.

Do you have something to sell?

Post your ad for free on sellit.lk

Post Your Ads